NABÍDKA SEMINÁŘŮ

Seminář obsahuje nespočet nápadů a námětů do hodin výuky informatiky na 1. stupni ZŠ vyzkoušených v praxi. Je zaměřen na pedagogy, kteří s výukou informatiky právě začínají a hledají smysluplné aktivity a náplň do vyučovacích hodin, aby informatika bavila pedagoga i děti, ale je i pro ty, kteří už mají s informatikou zkušenosti. Obsahuje ukázky z praxe, jak realizovat samostatnou hodinu informatiky, ale i ukázky, jak jednoduše propojit informatiku s ostatními předměty. Také nabízí velké množství odkazů, tipů, výukových materiálů a ukázku pracovních sešitů, jak pojmout tento předmět kreativně. Cílem je motivovat, inspirovat a ulehčit práci, náročnou přípravu pedagogům a splnit cíle i očekávané výstupy RVP ZV v této vzdělávací oblasti.

Je to projekt nebo tematická výuka? Stále populárnější se stává výuka, ve které se smysluplně propojují předměty díky jednomu tématu a zároveň se dokáží splnit stanovené cíle i výstupy pro jednotlivé předměty. Takto připravená výuka podporuje spolupráci žáků a dává větší možnost pedagogům využívat individuální přístup a stát se pozorovatelem výuky. Propojení předmětů lze realizovat díky promyšleným a pečlivě připraveným aktivitám ve vyučovací hodině, projektovém dni nebo i v delším časovém úseku. Seminář obsahuje mnoho osvědčených ukázek z praxe, kdy propojení předmětů dokládá důkazy o učení i o krásných výsledcích a spokojenosti žáků. Také nabízí ukázky, materiály a metodické postupy k již vyzkoušeným projektům, které jsou připraveny přímo k realizaci a mohou je tak pedagogové ihned použít v praxi bez časově náročné přípravy.

Co dokáže graf. Graf je struktura, která nám pomáhá znázorňovat objekty a vztahy mezi nimi. Často se jedná o zjednodušený model reálného světa, kde problém nebo skutečnost znázorníme pomocí bodů nebo čar. Zjednodušeně řečeno, každý graf má svůj příběh. V tomto semináři se dozvíte, jak vyvodit učivo pomocí grafu, jak použít a zařadit graf do všech předmětů 1. stupně. Že to nemusí být jen v matematice a informatice, ale například čtenářská lekce s grafem, slohová výchova, pisatelství, přírodověda, vlastivěda, hudební výchova i výtvarná výchova. Ukázky z praxe, náměty a připravené materiály do výuky, ve které přirozenou cestou krásně propojíme obsah daného předmětu s informatikou.  

Jsem učitelka ZŠ hrající na 7 hudebních nástrojů a vedoucí mnoha dětských hudebních a pěveckých těles, vedu hudební kroužek s výukou hry na cimbál a za svoji praxi jsem s dětmi dosáhla v oblasti hudby a výuky s hudbou krásných výsledků i na celorepublikové úrovni. Seminář je určen těm, kteří mají zájem vyučovat hudební výchovu jinak a netroufnou si zapojit hudebních nástroje, na které neumí hrát. Naučím Vás úplně jednoduché základy doprovodů na různé hudební nástroje, použitelné v hudební výchově (např. basa, violoncello, housle), které zvládnou skvěle všichni. Děti i učitelé, i ti, kteří úplně bravurně neovládají hru na hudební nástroj. Seznámím Vás s muzikogramy a ukážu pomůcku, jak jednoduše naučit děti Českou státní hymnu. Mám zásobník z dětství s  krásnými lidovými písničkami, které nenajdete v žádném zpěvníku a naučím Vás lidové hudebně pohybové hry, které děti milují (např. kačenky, žáby), které mi v praxi skvěle fungují 35 let. Naučím Vás Strašidelnou pohádku se zvuky hudebního nástroje.  Také aktivity a odkazy, které jsou propojitelné s moderními technologiemi (YouTube, mp3, karaoke), k pohybovému ztvárnění i hře na tělo, ukázky jednoduchých nápadů bez využití IC technologií, hry s rytmickými nástroji. Pohybové činnosti, praktické rytmické doprovody a doprovody na hrací roury (Bobotubes), např. Óda na radost realizovaná ve 2. ročníku ZŠ. Jednoduše a prakticky tak, aby hudební výchova bavila nejen děti, ale i učitele.

Seminář lze realizovat s cimbálem.

Motivace k učení kvalitní dětskou knihou požívám ve výuce moc ráda. Na tomto semináři si ukážeme kreativní a poutavé čtenářské lekce, které přispějí u dětí k zájmu o četbu, knihy, literaturu, pisatelství. Ukážeme si rozmanité způsoby, jak zaujmout a vyvodit učivo knihou, jak zjistit porozumění textu, ale také to, jak propojit čtenářství i s jinými předměty, než jen s českým jazykem. Ukázky čtenářských lekcí i se zpracovanými metodickými a výukovými materiály, které mohou pedagogové po semináři ihned použít ve výuce bez zdlouhavé přípravy.  

Co udělat, když se objeví nadaný nebo v něčem talentovaný žák? Je potřeba jejich talent poznat, rozvinout a podpořit. Nemají to jednoduché, je nutné jim projevit velkou empatii, pochopení a individuální přístup, jejich potenciálem neplýtvat a nepromarnit jej. Důležité je nechat tyto děti vyniknout, umožnit jim být vidět, nepřehlížet je a věnovat jim speciální péči. Jsou to právě oni, kteří povedou v budoucnosti naši společnost vpřed a mají potenciál stát se motivací, pozitivními vzory, metou a laťkou pro ostatní. Jsou jiní, často si nerozumí s vrstevníky, chtějí dělat věci po svém, mají zvláštní chování a potřebují proto i zvláštní péči, kterou nám v budoucnu, díky našemu pochopení, vrátí. Seminář je plný krásných ukázek výsledků práce s talentovanými žáky, ale i příběhů, kterými si museli projít, pokud se nedostaví pochopení a empatie ze strany spolužáků, pedagogů a školy.